A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) szerint a Hasuly Vilma Ügyvédi Iroda részére átadott személyes adatok kezelésével kapcsolatosan a következőkről tájékoztatom Önt mint az ügyvédi iroda honlapjának (www.hasulyoffice.com) a látogatóját, illetve az ügyvédi iroda esetleges jövőbeni vagy szerződő ügyfelét vagy egyéb módon érintettet:

I. ADATKEZELŐ

Az Ön személyes adatainak a kezelője, aki meghatározza az adatkezelés célját, azzal kapcsolatosan döntéseket hoz és gondoskodik azok végrehajtásáról saját maga vagy adatfeldolgozók révén az alábbi adatkezelő:

Neve: Hasuly Vilma Ügyvédi Iroda
Nyilvántartója: Budapesti Ügyvédi Kamara
Képviselője: dr. Hasuly Vilma ügyvéd (KASZ:36071844)
Székhelye: 1186 Budapest, Margó Tivadar utca 138. fszt. 158.
Levelezési címe: 1676 Budapest, Postafiók:69.
Adószáma: 18647574-2-43
E-mail elérhetősége: hasulyv@hasulyoffice.com
Telefonos elérhetősége: +3670 633 2369
Honlapja: www.hasulyoffice.com

II. ADATKEZELÉSI FOLYAMATOK

Az alábbiakban ismertetésre kerülnek az adatkezelések céljai és jogalapjai, a kezelt adatok köre, az adatkezelések időtartama, az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők köre, esetleges adattovábbítások

1) Személyes megbeszéléshez időpont foglalás és egyeztetés, kapcsolattartás céljából

Az ügyvédi iroda elsődlegesen telefonon (esetenként e-mail levelezésen) keresztül történő időpont egyeztetést folytat személyes megbeszélés megszervezése érdekében. Ehhez szükség van az Ön nevére, telefonszámára és esetlegesen e-mail elérhetőségére. Mivel a kapcsolatfelvételt Ön mint érintett kezdeményezi az ügyvédi irodával telefonon és/vagy e-mailen (ide értve a www.hasulyoffice.com honlapon található kapcsolatfelvételi űrlap segítségével küldött e-mailt is) keresztül, ezért az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) ráutaló magatartással megadásra kerül a felsorolt adatoknak (illetve esetlegesen megadott további személyes adatoknak) a kapcsolatfelvételi és időpont egyeztetési, kapcsolattartási célból történő kezeléséhez az ügyvédi iroda által. Ezen adatokhoz az ügyvédi iroda vezetője fér hozzá. Ezen személyes adatokat az ügyvédi iroda a vele kötendő megbízási szerződés Ön vagy az Ön által képviselt nem természetes személy más képviselője által történő aláírásáig (vagy annak egyértelmű meghiúsulásáig), de legfeljebb az adatok megadását követő 6 hónapig kezeli.

Adattovábbítás:

 • honlap üzemeltetéséhez szükséges tárhelyet az ügyvédi iroda a DaxRunBase Consulting Kft. (2234 Maglód, Majláth utca 34.) és a Go Daddy Operating Company, LLC (14455 North Hayden Road, Scottsdale, AZ 85260, USA) biztosítja (esetleges adattovábbítás biztonsága nem EGT (harmadik) országba Privacy Shield által biztosított);
 • A telefonos kapcsolatfelvétel és további kapcsolattartás a Vodafone Magyarország Zrt. (1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.) közreműködésével történik;
 • Az e-mailes kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA) Outlook Office 365 levelező rendszerén keresztül történik. (esetleges adattovábbítás biztonsága nem EGT (harmadik) országba Privacy Shield által biztosított).

2) Ügyvédi megbízási szerződés teljesítésével kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben az ügyvédi iroda és Ön vagy Ön által képviselt nem természetes személy között megkötésre kerül a megbízási szerződés, akkor annak teljesítése érdekében az ügyvédi iroda kezelni fogja az összes a megbízás ellátásához szükséges és az ügyhöz kapcsolódó személyes adatot, így az Ön, az Önhöz vagy az Ön által képviselt nem természetes személyhez kapcsolódó természetes személyek, továbbá esetleges ellenérdekű felek és tanúk (továbbá azok képviselőik), szakértők személyes adatait. Ezen adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) (szerződés teljesítése), és c) (jogi kötelezettség teljesítése) pontja és az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (Üttv.) 1.§ (1) bekezdése. Ezen személyes adatokhoz az ügyvédi megbízás ellátása és a szerződés teljesítése érdekében az irodavezető ügyvéd, továbbá a számlázáshoz szükséges mértékben az ügyvédi iroda megbízott könyvelője fér hozzá. Az adatkezelés időtartama 5 év, illetőleg 10 év (Üttv. 53.§ (3) és (5) bekezdés). A nevezett paragrafusban nem szereplő, a megbízással kapcsolatos adatokat az elévülési idő végéig őrzi az ügyvédi iroda.

Adattovábbítás:

 • az ügyvédi iroda megbízott könyvelője, a T. & P.SZ. AUDIT Kft. (1188 Budapest, Rákóczi utca 79/B.);
 • valamint a személyes adatok továbbításra kerülhetnek a megbízás ellátása keretében harmadik személyek, illetékes hatóságok és bíróságok részére az adott ügyvédi megbízás teljesítéséhez szükséges mértékben;
 • A telefonos kommunikáció a Vodafone Magyarország Zrt. (1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.) közreműködésével történik;
 • Az e-mailes kommunikáció a Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA) Outlook Office 365 levelező rendszerén keresztül történik. (esetleges adattovábbítás biztonsága nem EGT (harmadik) országba Privacy Shield által biztosított).

3) Ügyfél-átvilágítással kapcsolatos adatkezelés

Az ügyvédi iroda a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) vagy más jogszabály által előírt esetben a Pmt. 7. § (2) bekezdésében meghatározott adatokat (természetes személy családi és utónevét, születési családi és utónevét, állampolgárságát, születési helyét, idejét, anyja születési nevét, lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét, azonosító okmányának típusát és számát; továbbá nem természetes személy képviseletére jogosultjának nevét, a kézbesítési megbízott nevét) kezeli a Pmt. 7. § (8a) bekezdése alapján, és az adatokat tartalmazó, bemutatott okiratokról – ideértve az okiratban feltüntetett valamennyi személyes adatot –, a lakcímet igazoló hatósági igazolvány személyi azonosítót igazoló oldala kivételével másolatot készít (Pmt. 7. § (8) bekezdés). Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése, amelyet a Pmt. 7-11.§-ai, illetve adott esetben a 17.§-21.§-ai írnak elő. Az adatokhoz az irodavezető ügyvéd fér hozzá. Az ügyvédi iroda a adott ügyvédi megbízás teljesítésétől számított 8 évig őrzi meg az adatokat (Pmt. 56.§ (2) bekezdés, 57.§ (2) bekezdés).

Adattovábbítás:

– Az adatok a Pmt. által megkövetelt esetekben kerülnek továbbításra (Pmt. 74.§ (1) bekezdés alapján a területi kamara részére, a 75.§ (1) bekezdése alapján a NAV-on belül működő pénzügyi információs egység részére). Az adatok harmadik országba (EGT-n kívülre) nem kerülnek továbbításra.

4) Ügyfélazonosítással kapcsolatos adatkezelés

Az ügyvédi iroda a vonatkozó jogszabályok előírása esetén ügyfélazonosítást folytat le, amely alapján az Üttv. 32.§ (3) és (9) bekezdésében, valamint 33.§ (2) bekezdésében meghatározott adatokat kezeli. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése, amelyet az Üttv. 32-33.§-a ír elő. Az adatokhoz az irodavezető ügyvéd fér hozzá. Az ügyvédi iroda az adatokat az Üttv. 32.§ (3) bekezdése szerinti adatok esetén az Üttv. 112.§ (2) bekezdése szerinti időtartamig, a 33.§ (2) bekezdésében meghatározott adatok esetén a megbízás teljesítésétől számított 8 évig őrzi (Üttv. 33.§ (7) bekezdése, Pmt. 56.§ (2) bekezdés, 57.§ (2) bekezdés)

Adattovábbítás:

 • Az adatok az Üttv. által megkövetelt esetekben kerülnek továbbításra (Pmt. 30-31.§) a NAV-on belül működő pénzügyi információs egység részére. Az adatok harmadik országba (EGT-n kívülre) nem kerülnek továbbításra.

5) Ügynyilvántartással kapcsolatos adatkezelés

Jogszabályi előírás esetén az ügyvédi iroda ügynyilvántartással és iratkezeléssel kapcsolatosan az ügyfélazonosításhoz az Üttv. 53. § (2) bekezdésében meghatározott adatokat kezeli. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése, amelyet az Üttv. 53.§ (1) bekezdése ír elő. Az adatokhoz az irodavezető ügyvéd fér hozzá. Az adatokat 5 évig, illetőleg 10 évig őrzi meg az ügyvédi iroda az Üttv. 53.§ (3) és (5) bekezdése alapján.

Adattovábbítás:

 • az adatok az Üttv. 53. § (4) bekezdése szerint továbbításre kerülhetnek az ügyvédi kamara illetékesei részére a hatósági vizsgálat lefolytatásához, továbbá helyettesítést ellátó jogi képviselő és irodagondnok részére szükséges mértékben. Az adatok harmadik országba (EGT-n kívülre) nem kerülnek továbbításra.

III. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ÉRINTETTI JOGOK

Az alábbiakban Önt mint az ügyvédi iroda által kezelt személyes adatok érintettjét megillető, adatkezeléssel kapcsolatos jogokról kap tájékoztatást.

Önt az alábbi jogok illetik meg:

 • hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy az ügyvédi irodától tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jelen tájékoztatóban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon. Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre az ügyvédi iroda a rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel az ügyvédi iroda. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésére, kivéve, ha másként kéri.
 • helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítésre vagy kiegészítésre kerüljenek az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok.
 • törléshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az ügyvédi iroda késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az ügyvédi iroda pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
  • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  • amennyiben Ön visszavonja hozzájárulását;
  • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  • a személyes adatokat az ügyvédi irodára alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
 • adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az ügyvédi iroda korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
  • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az ügyvédi iroda ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az ügyvédi irodának már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 • a fenti jogokkal kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog: az ügyvédi iroda késedelem nélkül, de legkésőbb az Ön fenti a)-d) pontokban foglaltak szerinti kérelme beérkezésétől számított  1 hónapon belül tájékoztatja Önt az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről tömören, átláthatóan, közérthetően és világosan. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Iroda a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

A tájékoztatás ingyenes. Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az ügyvédi iroda, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: i) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy ii) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az ügyvédi irodát terheli. 

 • panasztételhez való jog: Ön jogosult arra, hogy panasz bejelentést tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérelmes az Ön jogaira és szabadságaira. A panasz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tehető meg (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu).
 • bírósághoz fordulás joga: Ön bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a kezelése nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt és ennek következtében sérültek az Ön jogai és szabadságai. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön mint érintett választása szerint – az ügyvédi iroda székhelye szerinti törvényszék előtt vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
 • adathordozhatósághoz való jog: amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy az Ön és az ügyvédi iroda közötti szerződésen alapul, Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó és Ön által az ügyvédi iroda rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az ügyvédi iroda ezt akadályozná. Ön jogosult továbbá arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje az ügyvédi irodától a személyes adatok másik adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.

IV. AZ ADATOK TÁROLÁSA ÉS BIZTONSÁGA

A személyes adatokat az ügyvédi iroda elektronikus formában és papíralapon a székhelyén tárolja a 1186 Budapest, Margó Tivadar utca 138. fszt. 158. szám alatt.

A papíralapon kezelt személyes adatok kulccsal elzárt szekrényben kerülnek tárolásra. Kulccsal kizárólag az ügyvédi iroda vezetője rendelkezik. Az elektronikusan kezelt személyes adatokat pedig tűzfallal és rendszeresen frissített vírusírtóval ellátott, jelszóval védett számítógépen kerülnek tárolásra. A jelszót kizárólag az ügyvédi iroda vezetője ismeri. Az ügyvédi iroda megtesz minden észszerűen elvárható technikai óvintézkedést annak érdekében, hogy a személyes adatok biztonságban legyenek kezelve.

V. TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉS

A személyes adatai kezelésével és fent ismertetett jogainak gyakorlásával kapcsolatban további tájékoztatás dr. Hasuly Vilma ügyvédtől tud kérni postai úton a 1676 Budapest, Postafiók: 69. címre küldött levélben vagy e-mailben a hasulyv@hasulyoffice.com e-mail címre küldött megkereséssel.